ADVOCACIA

– Advocacia a Vilanova i la Geltrú –

Comptem amb advocats experts en advocacia a Vilanova i la Geltrú, principalmente en la matèria de dret laboral, habituats a tractar amb solvència problemes suscitats per les relacions laborals en qualsevol dels següents aspectes:

Acomiadaments

Acomiadament disciplinari, acomiadament objectiu, acomiadament improcedent, acomiadament procedent, acomiadament nul, acomiadament verbal.

Pensions
Jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente, discapacidad, minusvalías.
Assetjament laboral

Indemnització per danys i perjudicis, extinció del contracte.

Reclamacions de quantitat
Reclamación de finiquito, Reclamación de salarios, reclamación de indemnización, Reclamaciones frente al FOGASA, Reclamación de vacaciones no retribuidas ni disfrutadas.
ERE o altres mesures similars
Assistència en conflictes
Vacances
Extinció del contracte

Impagament o retards en el salari, mobbing, falta d’ocupació efectiva, modificació substancial de les condicions de treball.

Accidents laborals

Accident de treball in itinere, manca de mesures de seguretat i recàrrec de prestacions.

Reconeixement de drets
Relación laboral encubierta, falsos autónomos, falta de afiliación y alta.
Modificacions

Modificació substancial de las condiciones de treball.

Recàrrecs de prestacions
Incapacitat temporal
Impugnació de sancions
D’altra banda, comptem amb la col·laboració de perits mèdics en matèria de medicina general i especialitats com la psiquiatria, a fi de poder valorar amb major rigor la viabilitat en assumptes d’incapacitat permanent, incapacitat temporal, impugnació d’altes mèdiques i graus d’invalidesa, per tal d’obtenir els resultats més positius per als nostres clients.